Zoznam zákonov, nariadení vlády a vyhlášok

ZÁKON Č. 578/2004 Z.Z. - ÚPLNÉ ZNENIE K 1.1.2016

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 720/2004 Z. z., 351/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 527/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 18/2007 Z. z., 272/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 464/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 206/2008 Z. z., 284/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 560/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 8/2010 Z. z., 133/2010 Z. z.)

Stiahnuť dokument

 

ZÁKON Č. 256/2005 Z.Z.

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Stiahnuť dokument

 

NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 324/2006 Z.Z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Stiahnuť dokument

 

NARIADENIE VLÁDY Č. 322/2006 Z.Z.

Nariadenie vlády SR č.322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Stiahnuť dokument

 

ZÁKON Č. 742/2004

Nariadenie vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Stiahnuť dokument

 

ZÁKON Č. 743/2004

Nariadenie vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Stiahnuť dokument

 

VYHLÁŠKA 585/2008 Z.Z.

Vyhláška o prevencii a kontrole prenosných ochorení 

Stiahnuť dokument

 

NARIADENIE VLÁDY Č. 296/2010

Nariadenie vlády z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Stiahnuť dokument