Prezident

Prezident SK MTP je štatutárny orgán.

Volí ho Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP. Zastupuje SK MTP navonok a koná v jej mene. Rozhoduje samostatne o nevyhnutných opatreniach v čase medzi dvoma zasadnutiami Prezídia a Rady SK MTP. V čase neprítomnosti môže poveriť zastupovaním viceprezidenta SK MTP.

 

 

Pozícia Prezident SK MTP
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Rada

Rada SK MTP je riadiaci orgán v období medzi dvoma zasadnutiami snemu.

Členov Rady SK MTP volí Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP. Činnosti a právomoci upravujú interné smernice SK MTP.

Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Bc. Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Erika Fehérová
Tel. číslo +421 907 934 843
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Milan Macko
Tel. číslo +421 905 266 195
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Bc. Natália Drgová, Dipl.D.H
Tel. číslo +421 903 944 586
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Iveta Gondášová
Tel. číslo +421 455 552 323
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Helena Gavurová
Tel. číslo
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Jaroslav Weisenpacher
Tel. číslo +421 903 707 486
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Veronika Jaseňovská
Tel. číslo +421 905 949 277
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Ľuboslava Stanková
Tel. číslo +421 905 109 033
Prezídium
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Erika Fehérová
Tel. číslo +421 907 934 843
Pozícia Viceprezident
Meno Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Prezident
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Pozícia Viceprezident
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Kontrolný výbor

Kontrolný výbor je kontrolný orgán.

Tvoria ho piati volení zástupcovia, zvolení podľa volebného poriadku SK MTP. KV kontroluje činnosť SK MTP, volí a odvoláva predsedu so svojích členov. V prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania

Pozícia Predseda
Meno Mgr. Lívia Práznovská
Tel. číslo -421 904 007 058
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Janka Zonzelová
Tel. číslo +421 903 014 077
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Eva Trnková
Tel. číslo +421 907 345 983
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Anna Herdová
Tel. číslo +421 904 904 094
Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia SK MTP  je etickým a disciplinárnym orgánom SK MTP.

Disciplinárnu komisiu SK MTP (ďalej DK) volí Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP.

Pozícia Predseda
Meno Jaroslava Vokuličová
Tel. číslo +421 907 464 849
Pozícia Podpredseda
Meno Katarína Lazárová
Tel. číslo +421 908 954 022
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Zuzana Tonhäeuserová
Tel. číslo +421 904 584 563
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Jelena Tóthová
Email
Tel. číslo +421 908 304 100
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Jana Potočárová
Tel. číslo +421 904 874 630
Sekcia asistentov
Pozícia Člen
Meno Peter Vávra
Email
Tel. číslo +421 915 036 643
Pozícia Člen
Meno Jozef Svorad
Tel. číslo +421 902 890 976
Pozícia Člen
Meno Dr. Natália Drgová, Dipl.D.H
Tel. číslo +421 903 944 586
Pozícia Člen
Meno Angelika Domaracká
Tel. číslo +421 914 122 933
Sekcia laborantov
Pozícia Predseda
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Člen
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo +421 907 927 370
Pozícia Člen
Meno Mária Mészárosová
Email
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Mgr. Katarína Šoltésová
Tel. číslo +421 908 654 805
Pozícia Člen
Meno Lívia Brišková
Tel. číslo +421 905 982 075
Sekcia technikov
Pozícia Predseda
Meno Bc. Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Člen
Meno Bc. Katarína Jakešová
Email
Tel. číslo +421 907 923 956
Pozícia Člen
Meno Ľubica Zelenáková
Email
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Bc. Eva Matulová
Tel. číslo +421 908 130 432
Pozícia Člen
Meno Bc. Dominik Kovalčík
Tel. číslo +421 911 289 818
Sekretariát SK MTP

Sekretariát je výkonnou kanceláriou SK MTP.

Zamestnanci sekretariátu sú v pracovno-právnom vzťahu s SK MTP.

Pozícia Ekonómka / účtovníčka
Meno Ing. Lucia Jamrišková
Tel. číslo
Pozícia Administratívny pracovník
Meno Bc. Ján Múdry-Šebík
Tel. číslo