SK MTP zabezpečuje vzdelávanie aj prostredníctvom iných inštitúcií a spoločností, a to na základe zmluvy o spolupráci. Zmluva o spolupráci upravuje systém spolupráce a ukladá spoločnosti a komore vzájomné práva a povinnosti.

            SK MTP pri spoluorganizovaní aktivít sústavného vzdelávania s inou spoločnosťou vystupuje ako hlavný organizátor.

        Spoločnosť je povinná predložiť komore, ako garantovi odbornosti neakreditovaných aktivít sústavného vzdelávania,

 • plán aktivít sústavného vzdelávania, pokiaľ sa jedná o viac ako jednu aktivitu sústavného vzdelávania
 • program a obsah jednorazovej aktivity sústavného vzdelávania na ich odborné posúdenie a pripomienkovanie.

      SK MTP  ich schválenia prizná jednotlivým aktivitám príslušný počet kreditov v zmysle Vyhlášky č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „vyhláška“).

      Plán aktivít sústavného vzdelávania, resp. popis plánovanej aktivity sústavného vzdelávania je súčasťou žiadosti o spoluprácu, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • miesto a dátum jej konania,
 • organizátori a spoluorganizátori,
 • obsah aktivity sústavného vzdelávania, resp. plánu aktivít a ich stručný popis,
 • časový rozvrh aktivity,
 • informácie zdravotníckym pracovníkom s akou špecializáciou alebo pracovným zaradením je aktivita sústavného vzdelávania určená,
 • úroveň odborného podujatia (celoslovenská, okresná, miestna),
 • manipulačné poplatky (registračný, a iné) pokiaľ sú stanovené,
 • kontaktné údaje kontaktnej osoby spoločnosti
 • podpis oprávneného zástupcu spoločnosti,
 • prílohou žiadosti o zaradenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania SK MTP je pozvánka na podujatie, resp. pracovná verzia pozvánky.

Súčasťou aktivít sústavného vzdelávania organizovaného komorou nesmie byť prezentácia farmaceutických produktov spoločnosti. Pokiaľ spoločnosť zaradí do programu prezentáciu svojich produktov, táto musí byť od odborného programu jasne oddelená a účastníkom za čas prezentácie výrobkov neprináležia kredity v zmysle vyhlášky. V prípade porušenia tohto ustanovenia má komora právo rozhodnúť o znížení počtu resp. o nepridelení kreditov.

 

Potvrdenie o aktivite sústavného vzdelávania a jeho náležitosti upravuje ustanovenie § 75 NV 296/2010 Z.z. a toto ustanovenie tvorí Prílohu č. 1 tejto Smernice. Hodnotiteľ skúma či potvrdenie spĺňa všetky náležitosti určené v § 75 ods. 2 NV č. 296/2010 Z.z.    

 

Každé potvrdenie musí obsahovať :

 • presné označenie organizátora (prípadne spoluorganizátora); Obchodné meno (alebo názov napríklad pri občianskych združeniach), sídlo, IČO, a pri právnických osobách podnikateľoch aj údaj o zápise do obchodného registra,
 • podpis osoby, ktorá je oprávnená vydať potvrdenie (zvyčajne s uvedením funkcie, ktorá túto osobu oprávňuje konať za organizátora), - miesto a deň konania vzdelávacej aktivity
 • charakter vzdelávacej aktivity
 • špecifikáciu počtu hodín a počet kreditov