Povinnosť registrácie vyplýva zo zákona 578/2004 Z. pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Čo je registrácia - podľa zákona:

 • Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii
 • SK MTP registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolania: verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, nutričných terapeutov, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, praktických sestier, zubných asistentov a sanitárov
 • Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou v súlade s § 30 ods. 3 zákona
 • Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č 602/2003 Z.z.
 • Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

Zápis do registra  Pozastavenie registrácie  Obnovenie registrácie  Zrušenie registrácie  Zmeny údajov v registri


Zápis do registra

V zmysle platnej legislatívy komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra zdravotníckych pracovníkov. SK MTP po spracovaní žiadosti pridelí zdravotníckemu pracovníkovi registračné číslo s dátumom . Pri platbách a  komunikácii  s SK MTP sa pridelené registračné číslo bez písmena používa ako variabilný symbol. K registrácii je potrebné zaslať na sekretariát SK MTP všetky vyplnené dokumenty.
Zápisom do registra sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov - postup a podrobnosti v časti členstvo. 

 1. SK MTP zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra na základe registračného listu a kompletných príslušných dokladov. Registračný list musí obsahovať údaje uvedené v § 63 ods. 2 zákona (čl. II ods. 1 body 6 až 21 tejto smernice).
 2. Žiadateľ o registráciu k žiadosti dokladá  overené kópie týchto dokladov:
  • doklad o odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie, diplom VŠ ,VOV v danom odbore)
  • doklad o doterajšej praxi (potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca)
  • doklad o ďalšom vzdelávaní (diplom o ukončení špecializačného štúdia; certifikát o ukončení certifikačnej prípravy)
  • doklad o zaplatení registračného poplatku 13,00 € (kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku)
  • občan iného štátu (cudzinec) musí priložiť doklad o odbornej spôsobilosti (osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania podľa § 35 zákona)
 3. Dátumom registrácie, pridelením registračného čísla plynie zdravotníckemu pracovníkovi povinnosť sústavného vzdelávania v päťročných cykloch
 4. SK MTP priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi, všetky informácie sú pravidelne zasielané do NCZI
 5. Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje
 6. Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny
 7. U zdravotníckych  pracovníkov, ktorí si  nesplnia povinnosť hodnotenia sústavného vzdelávania  v päťročnom období , si komora plní oznamovaciu povinnosť a zasiela upozornenie zdravotníckemu pracovníkovi , zamestnávateľovi  a  úradu pre dohľad v súlade s platnou legislatívou.
  Overenou kópiou sa rozumie osvedčenie dokladov a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom, alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka
Poplatky

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12) zákona 578/2004 Z.z.

Poplatok za novú registráciu 13.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 20100
Variabilný symbol  
Poznámka pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko
 
Ročný poplatok za aktualizáciu registra 15.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 20200
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko, poplatok za vedenie registri – uviesť za ktorý rok
 
Dokumenty na stiahnutie

Postup pri registrácii

Postup registrácie pri zmene povolania

Údaje pre registráciu

Potvrdenie od zamestnávateľa

Čo obsahuje registračný list


Pozastavenie registrácie

SK MTP dočasne pozastaví registráciu zdravotníckemu pracovníkovi ak:

 1. zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
 2. pri zákaze výkonu zdravotníckeho povolania

Zdravotnícky pracovník vyplní žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie. Dočasné pozastavenie registrácie má význam predovšetkým pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí nevykonávajú zdravotnícke povolanie (napr.- materská dovolenka). V takomto prípade je oslobodený od poplatku 15€ za vedenie registra. Výkon povolania v zahraničí nie je dôvodom na dočasné pozastavenie resp. zrušenie registrácie. Člen SK MTP pri dočasnom pozastavení registrácie platí ročný udržiavací členský príspevok v sume 5 €

Poplatky

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12) zákona 578/2004 Z.z.

Členský príspevok člena SK MTP s pozastavenou registráciou 5.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 10300
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko
 
Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o pozastavenie registrácie


Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d) (počas krízovej situácie vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti), môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá nasledovné doklady preukazujúce skončenie dôvodu dočasného pozastavenia, alebo zrušenia registrácie (potvrdenie zamestnavateľa o praxi zamestnanca, ukončení materskej/rodičovske/dovolenky).

Poplatok za obnovenie registrácie 13.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 20300
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko

 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o obnovenie registrácie


Zrušenie registrácie

SK MTP zruší registráciu zdravotníckemu pracovníkovi ak:

 1. požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
 2. nespĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa §31 ods. 1 písm. a) až d),
 3. právoplatným rozhodnutím súdu bol uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,
 4. porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k) a bola jej uložená pokuta podľa §82 ods. 5 písm.b).

O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa obdržania žiadosti. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi.

Zdravotnícky pracovník ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie z dôvodu starobného/invalidného dôchodku, môže  požiadať o vyčiarknutie z registra. Zrušením registrácie nezaniká členstvo v komore. 
Pokiaľ má zdravotnícky pracovník záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po zrušení registrácie.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zrušenie registrácie


Zmeny údajov v registri

Zdravotnícky pracovník je povinný oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov podľa platnej legislatívy. Vyplnené tlačivo spolu s dokladmi je potrebné zasielať na sekretariát SK MTP (napr. zmena mena, bydliska, pracoviska, odchod dôchodku,doplnenie vzdelania, a i.). 
Komora nezasiela písomné oznámenie o zmene v registri SK MTP.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zmenu údajov v registri


Odpis z registra

Vydanie odpisu potvrdenia v prípade straty môžete požiadať písomne, (emailom, alebo poštou. Spolu so žiadosťou o vydanie odpisu je potrebné komore doručiť kópiu dokladu o úhrade poplatku.

Poplatok za vydanie odpisu 5.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 40200
Variabilný symbol uveďte registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko

 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vydanie odpisu o registrácii