Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej

spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  zahŕňa :

  • špecializačné štúdium
  • certifikačnú prípravu
  • prípravu na výkon práce v zdravotníctve
  • sústavné vzdelávanie                                                                              (podľa  nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. )

SK MTP spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami, podieľa sa na organizácii
sústavného vzdelávania príslušných kategórii zdravotníckych pracovníkov.